สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ยินดีต้อนรับ www.facebook.com/lddr05 
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2566
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2565
แผน/ผล การปฏิบัติงานี 2564
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แผนการปฏิบัติงานกรมพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
Agri-Map แผนที่ฐานข้อมูลเกษตร
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าว จัดชื้อ-จัดจ้าง ประกวดราคา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

 

 

 
 
 
 

 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.
๖ จำนวน ๓๖,๗๕๓ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
ขอบเขตของงานประกวดราคาจ้าง (TOR)
ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๖
ของกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ขอบเขตของงานประกวดราคาจ้าง (TOR)
ประกวดราคาจัดซื้อปูนเพ่อืการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จํานวน 2,300 ตัน
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ขอบเขตของงานประกวดราคาจ้าง (TOR)
ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓
สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และ สารเร่งซุปเปอร์พด.๗
ของกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓
สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จำนวน 111,247 ซอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน ๒,๓๐๐ ตัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จํานวน ๒,๓๐๐ ตัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 2,๓00 ตัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือระบบวัดและควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็มแบบอัตโนมัติ
(Smart Real-time Water Level Detection and Monitoring System)
พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือระบบวัดและควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็มแบบอัตโนมัติ
(Smart Real-time WaterLevel Detection and Monitoring System)
พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยระบบระบายเกลือ เป้าหมาย ๒๕ ไร่ ณ พื้นที่บ้านแวงน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จํานวน ๙๑,๘๐๐ ซอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จํานวน ๙๑,๘๐๐ ซอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ําตื้น พร้อมเครื่องสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบตดิต้ังอยู่กับที่
รวมทั้งสิ้น ๑๕ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จํานวน ๓,๓๕๐ ตัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓
สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จํานวน ๑๑๘,๔๐๐ ซอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ขอบเขตของงานประกวดราคาจ้าง (TOR)
ประกวดราคาจัดซื้อปูนเพ่อืการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จํานวน 3,350 ตัน
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ขอบเขตของงานประกวดราคาจ้าง (TOR)
ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓
สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และ สารเร่งซุปเปอร์พด.๗
ของกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาด ๑๐.๑๐ x ๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๔ ตาราง
เมตร จํานวน ๑ โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓
สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จำนวน ๙๒,๖๐๐ ซอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓
สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จํานวน ๙๒,6๐๐ ซอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ําตื้น พร้อมเครื่องสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้ายได้หรือติด
ตั้งอยู่กับที่ จํานวน ๒๕ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือระบบวัดและควบคุมระดับน้ําใต้ดินเค็มแบบอตัโนมัติพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือ ระบบวัดและควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็มแบบอัตโนมัติ
(Smart Real-time Water Level Detection and Monitoring System) พร้อมติดตั้ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๓/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอํานวยการระดับต้นและชํานาญการพิเศษ (ระดับ ๗-๘) จํานวน ๒ หลัง (หลังบอกเลิกสัญญา)
ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จํานวน ๓,๓๑๐ ตัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จํานวน ๓,๓๑๐ ตัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗
จํานวน ๙๒,๐๐๐ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ยกร่างขอบเขตงานจ้างขยายเชื้อสารเร่ง พด.๑ พด.๒ พด.๓ พด.๖ และ พด.๗
ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
เรื่ อง ประกาศผู้ ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ อวัสดุ การเกษตร (ปูนโดโลไมท์ ) พร้อมขนส่ง โครงการ ๑
ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎี ใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ปูนโดโลไมท์) พร้อมขนส่ง โครงการ ๑ ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกาศเผยแพร่ ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 จำนวน 258,300 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกาศเผยแพร่ TOR จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 จำนวน 258,300 ซอง งบประมาณ 3,885,100 บาท (เผยแพร่ TOR ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม 2564)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพ
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จำนวน ๒๖๓,๐๐๐ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้นและชำนาญการพิเศษ (ระดับ ๗-๘) จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประเผยเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR) จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด. ๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จำนวน ๒๖๓,๐๐๐ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกาศเผยแพร่เอกสาร ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน ๒,๙๕๐ ตัน
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ระบบวัดและควบคุมระดับน้ำใต้ดินดินเค็มแบบอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกาศเผยแพร่ TOR ปูนเพื่อการเกษประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน 2,950 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ระบบวัดและควบคุมระดับน้ำใต้ดินดินเค็มแบบอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน
๑๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง เครื่องมือระบบวัดและควบคุมน้ำใต้ดินเค็มแบบอัตโนมัติ
พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำตื้น พร้อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนย้ายได้หรือติดตั้งอยู่กับที่ จำนวน ๑๐ แห่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพ
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ ๙) หรือเทียบเท่า เนื้อที่ ๑๑๒.๖๐ ตารางเมตร ตอกเสาเข็ม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือระบบวัดและควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็มแบบอัตโนมัติ
(Smart Real-time Water Level Detection and Monitoring System)
พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e – Bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จำนวน ๔๗๙,๐๐๐ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
หรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำตื้น พร้อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนย้ายได้หรือติดตั้งอยู่กับที่ จำนวน ๑๐ แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(ebidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จำนวน ๔๗๙,๐๐๐ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลเค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
หรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำตื้น พร้อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนย้ายได้หรือติดตั้งอยู่กับที่ จำนวน ๑๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน ๒,๙๘๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ สารเร่ง
ซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จำนวน ๘๖,๐๐๐ ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ขอบเขตของงานประกวดราคาจ้าง (TOR)
ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓
สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และ สารเร่งซุปเปอร์พด.๗
ของกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน ๒,๙๘๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
ปีงบประมาณ 2562
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักและอาคารห้องแถวที่พักของทางราชการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับอาชีพเกษตรกรให้ประสบผลสำเร็จและยั่งยืน ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อ Online ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง จำนวน ๒๐ ตัน ถั่วพร้า จำนวน ๑๐ ตัน ) พร้อมขนส่ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำตื้น พร้อมเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้ายได้ หรือติดตั้งอยู่กับที่ จำนวน ๑๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง การซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โคโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน๔,๖๕๐ ตัน (ครั้งที่ ๒)
ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โคโลไมท์) พร้อมขนส่ง จำนวน ๔,๖๕๐ ตัน (ครั้งที่ ๒)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาปลูกไม้ทนเค็ม
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
จ้างเหมาบุึึลภายนอกช่วยเก็บตัวอย่างดิน เก็บตัวอย่างน้ำ ช่วยสำรวจข้อมูลพื้นฐานก่อนดำเนินงานโครงการฯ
และวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
จ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับรูปแปลงนา (ลักษณะที่ ๑)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
โครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองทั่วประเทศ ปี ๒๕๖๒
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓
สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ จำนวน ๕๓๙,๐๐๐ ซอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding) โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๒
จัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)พร้อมขนส่งจำนวน ๔,๖๕๐ ตัน
กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก(ดีเซล) ๔ ประตู ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ขอบเขตของงานประกวดราคาจ้าง (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)พร้อมขนส่ง
จำนวน ๔,๖๕๐ ตัน กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ขอบเขตของงานประกวดราคาจ้าง (TOR) ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒
สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และ สารเร่งสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗
ของกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ (ครั้งที่ ๒ )
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ขอบเขตของงานประกวดราคาจ้าง (TOR) ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์ พด.๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒
สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และ สารเร่งสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗
ของกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รถยนต์กระบะบรรทุก)
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาติดตามประเมินโครงการฯ
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอก ช่วยดำเนินโครงการฯ
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอก ช่วยสำรวจพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มที่จะดำเนินการในปี 2562
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง จำนวน ๓๐ ตัน ถั่วพร้า จำนวน ๑๐ ตัน) พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ตามเอกสาร เลขที่ 5/2561
(ปอเทือง จำนวน 30 ตัน ถั่วพร้า จำนวน 30 ตัน )
พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง จำนวน 30 ตัน ถั่วพร้า จำนวน 30 ตัน )
พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศ เรือง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ช่วยเก็บตัวอย่างดินและตัวอย่างพืชร่วมกับนักวิชาการ พร้อมไถกลบตอซัง
โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศ เรือง การจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำตื้น พร้อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 แห่ง ณ พื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
เรือง เอกสารการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำตื้น พร้อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 แห่ง ณ พื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
โครงการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม ในปีงบประมาณ 2561
โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย ปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
กรมพัฒนาที่ดิน โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5
โครงการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม ในปีงบประมาณ 2561
กรมพัฒนาที่ดิน โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด (ฤดูนาปรัง ปี 2560/2561) โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว
ในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง โครงการอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2561
กรมพัฒนาที่ดิน โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด (ฤดูนาปรัง ปี 2560/2561) โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว
ในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง โครงการอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2561
กรมพัฒนาที่ดิน โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5
จัดชื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดปอเทือง จำนวน 30 ตัน และถั่วพร้า จำนวน 10 ตัน ปีงบประมาณ 2561
กรมพัฒนาที่ดิน โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5
จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำตื้น พร้อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 10 แห่ง
ปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกวดราคาจ้างขุดลอก 10 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
ประกวดราคาจ้างขุดลอก หนองโคกหลุบจาน สระเก็บน้าโคกป่าช้า บ้านท่านางเลื่อน และพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า บ้านหนองแต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 1
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 3
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ความสูง 2.10 เมตร (ตอกเสาเข็ม คสล.) ความยาว1,089 เมตร แบบเลขที่ 1066ส. กรมพัฒนาที่ดิน (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์พด. ๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓
สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ รายละเอียด
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด