สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ยินดีต้อนรับ www.facebook.com/lddr05 
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2560
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2559
แผน/ผล การปฏิบัติงานี 2558
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แผนการปฏิบัติงานกรมพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
Agri-Map แผนที่ฐานข้อมูลเกษตร
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าว จัดชื้อ-จัดจ้าง ประกวดราคา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

 

 

 
 
 
 

 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาติดตามประเมินโครงการฯ
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอก ช่วยดำเนินโครงการฯ
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอก ช่วยสำรวจพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มที่จะดำเนินการในปี 2562
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง จำนวน ๓๐ ตัน ถั่วพร้า จำนวน ๑๐ ตัน) พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ตามเอกสาร เลขที่ 5/2561
(ปอเทือง จำนวน 30 ตัน ถั่วพร้า จำนวน 30 ตัน )
พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง จำนวน 30 ตัน ถั่วพร้า จำนวน 30 ตัน )
พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศ เรือง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ช่วยเก็บตัวอย่างดินและตัวอย่างพืชร่วมกับนักวิชาการ พร้อมไถกลบตอซัง
โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศ เรือง การจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำตื้น พร้อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 แห่ง ณ พื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
เรือง เอกสารการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อน้ำตื้น พร้อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 แห่ง ณ พื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาที่ดิน โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
โครงการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม ในปีงบประมาณ 2561
โครงการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย ปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
กรมพัฒนาที่ดิน โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5
โครงการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม ในปีงบประมาณ 2561
กรมพัฒนาที่ดิน โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด (ฤดูนาปรัง ปี 2560/2561) โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว
ในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง โครงการอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2561
กรมพัฒนาที่ดิน โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด (ฤดูนาปรัง ปี 2560/2561) โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว
ในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง โครงการอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2561
กรมพัฒนาที่ดิน โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5
จัดชื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดปอเทือง จำนวน 30 ตัน และถั่วพร้า จำนวน 10 ตัน ปีงบประมาณ 2561
กรมพัฒนาที่ดิน โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5
จ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำตื้น พร้อมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 10 แห่ง
ปีงบประมาณ 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกวดราคาจ้างขุดลอก 10 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
ประกวดราคาจ้างขุดลอก หนองโคกหลุบจาน สระเก็บน้าโคกป่าช้า บ้านท่านางเลื่อน และพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า บ้านหนองแต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 1
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2
เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 3
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก ความสูง 2.10 เมตร (ตอกเสาเข็ม คสล.) ความยาว1,089 เมตร แบบเลขที่ 1066ส. กรมพัฒนาที่ดิน (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
จ้างขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์พด. ๑ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๒ สารเร่งซุปเปอร์ พด.๓
สารเร่งซุปเปอร์ พด.๖ และสารเร่งซุปเปอร์ พด.๗ รายละเอียด
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด