สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ยินดีต้อนรับ www.facebook.com/lddr05 
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2566
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2565
แผน/ผล การปฏิบัติงานี 2564
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แผนการปฏิบัติงานกรมพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
Agri-Map แผนที่ฐานข้อมูลเกษตร
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวกิจกรรม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

 

 

 
 
 
 
 
 

- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สพข.5 ลงพื้นที่ทำประชาพิจารณ์ ในโครงการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจในพื้นที่ดินเค็ม บนบริเวณพื้นที่รับน้ำ (Recharge area) ปี 2566 @ จ.อุดรธานี

- วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30-15.00 น. สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน นาโดย นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม/ผอ.ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5เข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการเนื่องในวันแห่งการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายโลก (World Day To Combat Desertification : UNCCD)

 

- วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วยนางพรพนา โพธินาม ผู้อานวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)

 

- วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผอ.สพด ผอ.กลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทางานพิจารณารางวัล วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 57 ปี และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ VDO Conference
โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

 

- วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นาโดยนายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจาปี 2563 ในหัวข้อ “องค์ความรู้สู่ความสาเร็จ กรมพัฒนาที่ดิน” ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

 

- วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วยนายชุมพร ศาสตราวาหะ เลขานุการคณะกรรมการการประกวดฯ ผอ.กลุ่มวิชาการฯ /ผอ.กลุ่มสำรวจฯ และ ผอ.สพด. ร่วมประชุมการประกวดแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลดีเด่นและเกษตรต้นแบบดีเด่นด้านปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรม ( Zoning by agri-map) ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ปี งบประมาณ 2562

- วันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมการปลูกปอเทืองบำรุงดินและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดโดย กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด สพข.5 ร่วมกับเทศบาลตำบลนาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น

- วันที่ 30 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ลงพื้นที่ติดตามแปลงส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดในพื้นที่ ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวบรวมปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

- วันที่ 28 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดโดยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม

- วันที่ 25 มกราคม 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ณ อาคารนิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วันที่ 24 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในจังหวัดขอนแก่น ณ บ้านเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา และเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆภายในงาน

- วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2562 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดโครงการอบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ (รุ่นที่ 2) หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำอำเภอ ปีงบประมาณ 2562” โดยได้รับเกียรติจาก นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน และนางพรพนา โพธินาม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม เพื่อให้หมอดินอาสาประจำอำเภอได้ทราบถึงกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS และเพื่อ ให้หมอดินอาสาสามารถนำความรู้ต่างที่ได้รับไปปรับใช้และต่อยอดการทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรรายอื่นได้ ซึ่งได้รับเกียรติจากนางลำไพร คำลือ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่หมอดินอาสา นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการสร้างกลุ่ม PGS จากตัวแทนเกษตรกร ในอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยมีหมอดินอาสาประจำอำเภอ จากสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ ขอนแก่น และมหาสารคาม เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จำนวน 57 ราย ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น

- วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดโครงการอบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำอำเภอ ปีงบประมาณ 2562” โดยได้รับเกียรติจาก นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นประธานเปิดงาน และนางพรพนา โพธินาม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม เพื่อให้หมอดินอาสาประจำอำเภอได้ทราบถึงกระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS และปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี เพื่อให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอื่นได้ โดยมีหมอดินอาสาประจำอำเภอ จากสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี หนองบัวลำภู บึงกาฬ หนองคาย และสกลนคร เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จำนวน 61 ราย ณ ไอวิว พาร์ค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง “ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร” ผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้ได้รับความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น การคาดการณ์ปริมาณน้ำฝน รวมทั้งข้อมูลภูมิอากาศ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความเข้าใจในการนำข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จ.ขอนแก่น

- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ สระเก็บน้ำ ณ บ้านโนนธงชัย หมู่ 13 ตำบลสระใคร อำเภอ สระใคร จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้ผลการดำเนิน งานเป็นไปตามแผน มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานสำหรับปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน และ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวอินทรีย์ และตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดการดินและการปลูกพืชเพื่อให้ผลผลิตพืชมีคุณภาพ และเป็น แปลงสาธิตให้แก่ประชาชน รวมทั้งเกษตรกรที่สนใจ เข้ามาศึกษาดูงานในโอกาสต่อไป ณ สถานีพัฒนาที่ดิน หนองคาย จังหวัดหนองคาย

- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามงาน สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ ต่อไป ณ สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร

- วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามงานสถานี พัฒนาที่ดินมหาสารคาม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ต่อไป ณ สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม

- วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ได้เข้าตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามงานสถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา พร้อมทั้ง ติดตามผลการดำเนินและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรและประชาชนในพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุมแก่นดิน สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น

- วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามงานสถานีพัฒนาที่ดิน หนองบัวลำภู เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู

- วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ได้เข้าตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามงานสถานีพัฒนาที่ดิน อุดรธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา อีกทั้ง หารือการจัดงานเฉลิมฉลอง " วันดินโลก (World Soil Day)" ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นี้ และให้คำแนะนำในการ ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี

- วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามงานสถานีพัฒนาที่ดิน กาฬสินธุ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 เพื่อ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

- วันที่ 11 สิงหาคม2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายถาวร
มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย นายวิรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์
และเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย ช่างควบคุมงานก่อสร้าง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ บ้านหนองแก้งน้อย หมู่ 9 ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

- วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย นางสาวนุชจรี กองพลพรหม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย และช่างควบคุมงานก่อสร้าง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ บ้านโนนธงชัย ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

- วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล โดยทำกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดและดูแลพื้นที่ภายในหน่วยงาน ซึ่งมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพข.5 พร้อมทั้งนักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น

- วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นำโดย นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย นางปราณี สีหบัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และข้าราชการ ในสังกัด สพข.5 เข้าร่วมประชุม แนวทางการดำเนินโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

- วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นำโดย นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ร่วมกับ กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน และ United Nation Convention to Combat Desertification (UNCCD) จัดงานประชุมวิชาการ “วันดินโลก รวมศาสตร์ของพ่อ เชื่อมต่อดินมีปัญหา น้อมนำวิถีราชา ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย"

- วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สพข. ๕ ครั้งที่ 4/๒๕๖๑ โดยมี นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 แก่ผู้นำชุมชน ณ บ้านห้วยเจริญ หมู่ 16 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระหนองโดน

- วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วยนายสุริยะ ยืนยง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน และระบบท่อส่งน้ำ

- วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นประธานเปิดงานอบรมเกษตรกร โครงการฝึกอบรมการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" ประจำปีงบประมาณ 2561

- วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 โดยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพข.5 เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการ เพื่อคัดเลือกผลงานวิชาการที่ดีและมีคุณภาพ สำหรับนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561

- วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพข.5 เข้าร่วมพิธีประกาศขับเคลื่อนงานวันดินโลก ปี 2561 "Be to Solution to Soil Pollution"

- วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพข.5 เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานดีเด่น การมอบทุนการศึกษามูลนิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์

- วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพข.5 เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

- วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 พร้อมด้วย นายสุทธิดล วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ สพด.อุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ สระเก็บน้ำ ความจุ 39,000 ลบ.ม. บ้านหนองหาน หมู่ 11 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

- วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 พร้อมด้วย นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ สพด.ขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระน้ำโคกป่าช้า บ้านดอนข่า หมู่ 7 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

- วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย นายสุริยะ ยืนยง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ร่วมต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจ ราชการจังหวัดสกลนคร

- วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย นายสุริยะ ยืนยง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกหนองวาย ในพื้นที่บ้านยางคำ ม.1 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

- วันที่ 26 เมษายน 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วยนางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่บ้านท่านางเลื่อน ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

- วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สพข. ๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ เป็นประธานการประชุม

- เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงดินให้ได้คุณภาพ และวิธีการปรับปรุงคุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์หลักและเมล็ดพันธุ์ขยาย ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5

- เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ร่วมกับ กองแผนงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงดินให้ได้คุณภาพและวิธีการปรับปรุงคุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์หลัก และเมล็ดพันธุ์ขยาย ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2561

- เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มวิชาการฯ นำโดยนางพรพนา โพธินาม ผอ.กลุ่มวิชาการฯ พร้อมนักวิชาการเกษตรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากค่ายสีหราชเดโชไชย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 จังหวัดขอนแก่น พร้อมบรรยายให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้เข้าศึกษาดูงาน

- เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มวิชาการฯ นำโดยนางพรพนา โพธินาม ผอ.กลุ่มวิชาการฯ พร้อมนักวิชาการเกษตรในสังกัด จัดอบรมโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปี 2561 เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร

- เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด สพข.5 เพื่อรับทราบแก้ไข ปัญหา อุปสรรคการทำงาน การติดตามงานต่อไป

- เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2561 สพข.5 โดยนางสาววนิดา พานิกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการระดับประเทศฯ ครั้งที่ 39 ที่จังหวัดมหาสารคาม

- เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มวิชาการฯ พร้อมนักวิชาการเกษตร ให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน ที่เข้ามาศึกษาดูงานที่สำนักงานพัฒนาที่ดินที่เขต 5

- เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นายถาวร มีชัย ผอ.สพข.5 พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นำโดย นายถาวร มีชัย ผู้อำนการพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพข.5 เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ “Caring for the Planet Starts from the Ground : รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีกำรฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการตรวจราชการโครงการ
Zoning by Agri-Map ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ เป็นประธานในการประชุม

- เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายถาวร มีชัย ผอ.สพข.5 เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานแก่บุคลากรสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร

- เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย นายชูเกียรติ คำโสภา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร เจ้าหน้าที่ สพด.สกลนคร และเจ้าหน้าที่ สพข.5 ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ของนายทองปาน พิมพานิชย์ หมอดินอาสาประจำอำเภอพรรณานิคม

- เมื่อวันที่24 พฤศจิกายน 2560 สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร จัดโครงการอบรม หลักสูตร"การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2561"โดยมี นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดประชุมแนวทางในการดำเนินงานและการปฏิบัติงาน โดยมีนายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นประธานในที่ประชุม

- เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2560 เวลา 09.00 น. นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ออกตรวจเยี่ยมและติดตามงานพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัตรงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน
หนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 โดยนายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อม ข้าราชการ สถานีพัฒนาที่ดินหนองคายร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. สพข.5 จักประชุมประจำเดือน โดยมีนายถาวร มีชัย ผอ.สพข.5 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ทั้งสพด. กลุ่ม ฝ่าย เข้าร่วมประชุม

- เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.09 น. สพข.5 นำโดยนายถาวร มีชัย ผอ.สพข.5 พร้อมคณะ ร่วมพิธีไหว้ศาลปู่คำตา เพื่อเป็นศิริมงคลแก่การเริ่มต้นทำงานในปีงบประมาณ 2561

- เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผอ.สพข.5 พร้อมคณะ สพข.5 จัดกิจกรรมเคราพธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี

- เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผอ.สพข.5 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เช็นทารา กรุงเทพฯ

- เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2560 นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผอ.สพข.5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรที่โดนน้ำท่วมจากพายุ เชิงกา ที่จังหวัดสกลนคร

- เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2560 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้ ผอ.สพข.5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยภัยพิบัติ จากพายุ เชิงกา ที่จังหวัดสกลนคร

- เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 คณะผู้บริหาร สพข5 เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560

- เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดงาน โครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน

- เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผอ.สพข.5 พร้อมด้วย ผอ.สพด.อุดรธานี พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

- เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผอ.สพข.5 พร้อมด้วย ผอ.สพด.อุดรธานี พร้อมคณะ เป็นประธานในการจัด กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
- เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผอ.สพข.5 พร้อมด้วย ผอ.สพด.หนองคาย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 

- เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่5

- เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการดินเค็ม ครั้งที่ 5 โดย รองอธิบดีฯ ด้านวิชาการ กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยมี ผอ.สพข.5 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

- เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 สพข.5 จัดงานรดน้ำขอพร ผอ.สพข.5 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง

- เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 สพข.5 นำโดย ผอ.สพข.5 จัดประชุมติดตามงานแหล่งน้ำขนาดเล็กและแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการพื้นที่เขตเกษตรกรรม แผนการปรับแผนพื้นที่ไม่เหมาะสมของหจังหวัดต่างๆ และ
การประชุมวิชาการดินเค็ม ครั้ง ที่ 5

-เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 กลุ่มวิชาการฯ สพข.5 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองนครขอนแก่น ภายใต้โครงการ ชุมชน วัด ร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง ปี 2560

- เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 สพข.5 จัดการประชุม จัดทำแผนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

- เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 กลุ่มวิชาการฯ สพข.5 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิด กรอบการศึกษาตามแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับกลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 35 คน

- เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2560 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นำโดยนายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย ผู้บริหาร และข้าราชการ ในสังกัด สพข.5 ร่วมพิธีเปิดงาน เกษตรภาคอีสานประจำปี 2560

- เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2560 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมพิธีเปิดงาน เกษตรภาคอีสานประจำปี 2560 และร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2560 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นำโดย นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำงานพัฒนาที่ดินที่เขต 5 พร้อมด้วย ผชช.สพข.5 และผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ผอ.สพด. ในสังกัด สพข.5 เข้าร่วมประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มวิชาการฯ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นำโดย นางพรพนา โพธินาม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการฯ พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตรในสังกัด จัดอบรมเกษตรกร พร้อมชี้แจงโครงการ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปี 2560

- เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 โดย นางสาววนิดา พานิกร นักวิชาการชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีของกรมฑัมนาที่ดิน

- ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีในสังกัด สพข.๕ ร่วมงานวันดินโลก วันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ ชี้แนะแนวทางดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ พร้อมทั้งแจกของขวัญให้ผู้โชคดี เนื่องในวันปีใหม่

- ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ เปิดงานกิจกรรมและบ้านวิชาการ

- ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันดินโลก

- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ ร่วมงานถวายกฐินพระราชทานกรมพัฒนาที่ดิน ปี ๒๕๕๙
- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ ร่วมเปิดงานวันดินโลก ปี ๒๕๕๙
- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้แผนที่ Agri-Map
- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกุล และร่วมถวายความอาลัยแค่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกุล และร่วมถวายความอาลัยแค่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกุล และร่วมถวายความอาลัยแค่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ ร่วมงาน การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี ๒๕๕๙

- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ ร่วมงาน การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี ๒๕๕๙

- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ ร่วมการสัมมนาการจำทำยุทธศาสตร์แผนงาน/ดินเค็มอีสานตอนบน ปี ๒๕๕๙

- ผู้อำนวยการ สพข.๕ ร่วมเปิดงาน โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกฯ

- ผู้อำนวยการ สพข.๕ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ จัดงาน มหัศจรรย์ของดี วิถีดินเค็ม๒๕๕๙
- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ จัดงาน มหัศจรรย์ของดี วิถีดินเค็ม๒๕๕๙
- อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดงาน ปลูกปอเทือง ต้นทุนลด ผลผลิตเพิ่ม เสริมรายได้
- ผู้อำนวยการ สพข.๕ เปิดงาน ปลูกปอเทือง ต้นทุนลด ผลผลิตเพิ่ม เสริมรายได้
- ผู้อำนวยการ สพข.๕ เปิดงาน ปลูกปอเทือง ต้นทุนลด ผลผลิตเพิ่ม เสริมรายได้
- ผู้อำนวยการ สพข.๕ เปิดงาน งานเกษตรภาคอีสาน ปี ๒๕๕๙
- ผู้อำนวยการ สพข.๕ ทำบุญ สำนักงานฯ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๕๙