สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ยินดีต้อนรับ www.facebook.com/lddr05 
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2560
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2559
แผน/ผล การปฏิบัติงานี 2558
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แผนการปฏิบัติงานกรมพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
Agri-Map แผนที่ฐานข้อมูลเกษตร
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวกิจกรรม
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

 

 

 
 
 
 
 

- วันที่ 11 สิงหาคม2561 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายถาวร
มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย นายวิรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์
และเจ้าหน้าที่สถานีฯ ร่วมต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย ช่างควบคุมงานก่อสร้าง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ บ้านหนองแก้งน้อย หมู่ 9 ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

- วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย นางสาวนุชจรี กองพลพรหม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย และช่างควบคุมงานก่อสร้าง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ บ้านโนนธงชัย ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

- วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล โดยทำกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดและดูแลพื้นที่ภายในหน่วยงาน ซึ่งมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพข.5 พร้อมทั้งนักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น

- วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นำโดย นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย นางปราณี สีหบัณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และข้าราชการ ในสังกัด สพข.5 เข้าร่วมประชุม แนวทางการดำเนินโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

- วันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นำโดย นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ร่วมกับ กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน และ United Nation Convention to Combat Desertification (UNCCD) จัดงานประชุมวิชาการ “วันดินโลก รวมศาสตร์ของพ่อ เชื่อมต่อดินมีปัญหา น้อมนำวิถีราชา ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย"

- วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สพข. ๕ ครั้งที่ 4/๒๕๖๑ โดยมี นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เข้าร่วมพิธีเปิดและส่งมอบฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ปีงบประมาณ 2561 แก่ผู้นำชุมชน ณ บ้านห้วยเจริญ หมู่ 16 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

- วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย นายอดุลย์ ศรีสุพรรณ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระหนองโดน

- วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วยนายสุริยะ ยืนยง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน และระบบท่อส่งน้ำ

- วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นประธานเปิดงานอบรมเกษตรกร โครงการฝึกอบรมการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" ประจำปีงบประมาณ 2561

- วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 โดยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพข.5 เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการ เพื่อคัดเลือกผลงานวิชาการที่ดีและมีคุณภาพ สำหรับนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561

- วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพข.5 เข้าร่วมพิธีประกาศขับเคลื่อนงานวันดินโลก ปี 2561 "Be to Solution to Soil Pollution"

- วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพข.5 เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานดีเด่น การมอบทุนการศึกษามูลนิพัฒนาที่ดินสงเคราะห์

- วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพข.5 เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

- วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 พร้อมด้วย นายสุทธิดล วงษ์จันฬา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ สพด.อุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ สระเก็บน้ำ ความจุ 39,000 ลบ.ม. บ้านหนองหาน หมู่ 11 ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

- วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 พร้อมด้วย นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ สพด.ขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระน้ำโคกป่าช้า บ้านดอนข่า หมู่ 7 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

- วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย นายสุริยะ ยืนยง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ร่วมต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจ ราชการจังหวัดสกลนคร

- วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย นายสุริยะ ยืนยง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกหนองวาย ในพื้นที่บ้านยางคำ ม.1 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

- วันที่ 26 เมษายน 2561 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วยนางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่บ้านท่านางเลื่อน ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

- วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สพข. ๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ เป็นประธานการประชุม

- เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงดินให้ได้คุณภาพ และวิธีการปรับปรุงคุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์หลักและเมล็ดพันธุ์ขยาย ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5

- เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ร่วมกับ กองแผนงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปรับปรุงดินให้ได้คุณภาพและวิธีการปรับปรุงคุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์หลัก และเมล็ดพันธุ์ขยาย ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2561

- เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มวิชาการฯ นำโดยนางพรพนา โพธินาม ผอ.กลุ่มวิชาการฯ พร้อมนักวิชาการเกษตรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากค่ายสีหราชเดโชไชย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 จังหวัดขอนแก่น พร้อมบรรยายให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้เข้าศึกษาดูงาน

- เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มวิชาการฯ นำโดยนางพรพนา โพธินาม ผอ.กลุ่มวิชาการฯ พร้อมนักวิชาการเกษตรในสังกัด จัดอบรมโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปี 2561 เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร

- เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด สพข.5 เพื่อรับทราบแก้ไข ปัญหา อุปสรรคการทำงาน การติดตามงานต่อไป

- เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2561 สพข.5 โดยนางสาววนิดา พานิกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการระดับประเทศฯ ครั้งที่ 39 ที่จังหวัดมหาสารคาม

- เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มวิชาการฯ พร้อมนักวิชาการเกษตร ให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน ที่เข้ามาศึกษาดูงานที่สำนักงานพัฒนาที่ดินที่เขต 5

- เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นายถาวร มีชัย ผอ.สพข.5 พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นำโดย นายถาวร มีชัย ผู้อำนการพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพข.5 เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ “Caring for the Planet Starts from the Ground : รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีกำรฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการตรวจราชการโครงการ
Zoning by Agri-Map ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี 2561 โดยมี ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ เป็นประธานในการประชุม

- เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายถาวร มีชัย ผอ.สพข.5 เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานแก่บุคลากรสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร

- เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย นายชูเกียรติ คำโสภา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร เจ้าหน้าที่ สพด.สกลนคร และเจ้าหน้าที่ สพข.5 ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินประจำตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ของนายทองปาน พิมพานิชย์ หมอดินอาสาประจำอำเภอพรรณานิคม

- เมื่อวันที่24 พฤศจิกายน 2560 สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร จัดโครงการอบรม หลักสูตร"การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2561"โดยมี นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดประชุมแนวทางในการดำเนินงานและการปฏิบัติงาน โดยมีนายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นประธานในที่ประชุม

- เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2560 เวลา 09.00 น. นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ออกตรวจเยี่ยมและติดตามงานพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัตรงานให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน
หนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย

- สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 โดยนายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อม ข้าราชการ สถานีพัฒนาที่ดินหนองคายร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. สพข.5 จักประชุมประจำเดือน โดยมีนายถาวร มีชัย ผอ.สพข.5 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ทั้งสพด. กลุ่ม ฝ่าย เข้าร่วมประชุม

- เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.09 น. สพข.5 นำโดยนายถาวร มีชัย ผอ.สพข.5 พร้อมคณะ ร่วมพิธีไหว้ศาลปู่คำตา เพื่อเป็นศิริมงคลแก่การเริ่มต้นทำงานในปีงบประมาณ 2561

- เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผอ.สพข.5 พร้อมคณะ สพข.5 จัดกิจกรรมเคราพธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี

- เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผอ.สพข.5 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เช็นทารา กรุงเทพฯ

- เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2560 นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผอ.สพข.5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรที่โดนน้ำท่วมจากพายุ เชิงกา ที่จังหวัดสกลนคร

- เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2560 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้ ผอ.สพข.5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยภัยพิบัติ จากพายุ เชิงกา ที่จังหวัดสกลนคร

- เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 คณะผู้บริหาร สพข5 เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560

- เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดงาน โครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน

- เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผอ.สพข.5 พร้อมด้วย ผอ.สพด.อุดรธานี พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

- เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผอ.สพข.5 พร้อมด้วย ผอ.สพด.อุดรธานี พร้อมคณะ เป็นประธานในการจัด กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
- เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ผอ.สพข.5 พร้อมด้วย ผอ.สพด.หนองคาย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 

- เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่5

- เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการดินเค็ม ครั้งที่ 5 โดย รองอธิบดีฯ ด้านวิชาการ กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยมี ผอ.สพข.5 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

- เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 สพข.5 จัดงานรดน้ำขอพร ผอ.สพข.5 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง

- เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 สพข.5 นำโดย ผอ.สพข.5 จัดประชุมติดตามงานแหล่งน้ำขนาดเล็กและแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการพื้นที่เขตเกษตรกรรม แผนการปรับแผนพื้นที่ไม่เหมาะสมของหจังหวัดต่างๆ และ
การประชุมวิชาการดินเค็ม ครั้ง ที่ 5

-เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 กลุ่มวิชาการฯ สพข.5 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองนครขอนแก่น ภายใต้โครงการ ชุมชน วัด ร่วมใจลดสร้างขยะ ณ ต้นทาง ปี 2560

- เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 สพข.5 จัดการประชุม จัดทำแผนกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

- เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 กลุ่มวิชาการฯ สพข.5 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิด กรอบการศึกษาตามแผนงานวิจัย ปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับกลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 35 คน

- เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2560 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นำโดยนายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 พร้อมด้วย ผู้บริหาร และข้าราชการ ในสังกัด สพข.5 ร่วมพิธีเปิดงาน เกษตรภาคอีสานประจำปี 2560

- เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2560 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมพิธีเปิดงาน เกษตรภาคอีสานประจำปี 2560 และร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2560 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นำโดย นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำงานพัฒนาที่ดินที่เขต 5 พร้อมด้วย ผชช.สพข.5 และผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ผอ.สพด. ในสังกัด สพข.5 เข้าร่วมประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มวิชาการฯ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นำโดย นางพรพนา โพธินาม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการฯ พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตรในสังกัด จัดอบรมเกษตรกร พร้อมชี้แจงโครงการ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปี 2560

- เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 โดย นางสาววนิดา พานิกร นักวิชาการชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีของกรมฑัมนาที่ดิน

- ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีในสังกัด สพข.๕ ร่วมงานวันดินโลก วันที่ ๓-๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
- ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ ชี้แนะแนวทางดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐ พร้อมทั้งแจกของขวัญให้ผู้โชคดี เนื่องในวันปีใหม่

- ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ เปิดงานกิจกรรมและบ้านวิชาการ

- ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวันดินโลก

- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ ร่วมงานถวายกฐินพระราชทานกรมพัฒนาที่ดิน ปี ๒๕๕๙
- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ ร่วมเปิดงานวันดินโลก ปี ๒๕๕๙
- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้แผนที่ Agri-Map
- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกุล และร่วมถวายความอาลัยแค่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกุล และร่วมถวายความอาลัยแค่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกุล และร่วมถวายความอาลัยแค่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ ร่วมงาน การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี ๒๕๕๙

- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ ร่วมงาน การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี ๒๕๕๙

- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ ร่วมการสัมมนาการจำทำยุทธศาสตร์แผนงาน/ดินเค็มอีสานตอนบน ปี ๒๕๕๙

- ผู้อำนวยการ สพข.๕ ร่วมเปิดงาน โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกฯ

- ผู้อำนวยการ สพข.๕ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ จัดงาน มหัศจรรย์ของดี วิถีดินเค็ม๒๕๕๙
- สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๕ จัดงาน มหัศจรรย์ของดี วิถีดินเค็ม๒๕๕๙
- อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดงาน ปลูกปอเทือง ต้นทุนลด ผลผลิตเพิ่ม เสริมรายได้
- ผู้อำนวยการ สพข.๕ เปิดงาน ปลูกปอเทือง ต้นทุนลด ผลผลิตเพิ่ม เสริมรายได้
- ผู้อำนวยการ สพข.๕ เปิดงาน ปลูกปอเทือง ต้นทุนลด ผลผลิตเพิ่ม เสริมรายได้
- ผู้อำนวยการ สพข.๕ เปิดงาน งานเกษตรภาคอีสาน ปี ๒๕๕๙
- ผู้อำนวยการ สพข.๕ ทำบุญ สำนักงานฯ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี ๒๕๕๙