สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ยินดีต้อนรับ www.facebook.com/lddr05
  
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2560
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2559
แผน/ผล การปฏิบัติงานี 2558
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แผนการปฏิบัติงานกรมพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
Agri-Map แผนที่ฐานข้อมูลเกษตร
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนะนำเกี่ยวกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 119 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ.2509 กรมพัฒนาที่ดินได้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ชื่อ โคกหนองแวง จากจังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาที่ดิน และในปี พ.ศ.2528 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จนถึงปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน   

นายรุ่งโรจน์ พึ่งพันธุ์
นายประณีต วิเศษศรี
นายอดุลเดช สุทธิสิงห์ 
นายเสรี จึงนิจนิรันดร์ 
นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์  
นายศรจิตร ศรีณรงค์
นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ                     
นายภิญโญ สุวรรณชนะ
นายถาวร มีชัย
นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข

29 มีนาคม 2528 – 30 กันยายน 2543
3 ตุลาคม 2543 – 17 พฤศจิกายน 2547
24 พฤษภาคม 2548 – 30 กันยายน 2548
8 ธันวาคม 2548 – 30 กันยายน 2549
26 ธันวาคม 2550 – 8 พฤศจิกายน 2553
2 ธันวาคม 2553 – พฤศจิกายน 2554
6 ธันวาคม 2554 – 31 ตุลาคม 2556
7 พฤศจิกายน 2556 – 16 ตุลาคม 2560 
16 ตุลาคม 2560 – 16 ตุลาคม 2561 
16 ตุลาคม 2561 – ปัจจุบัน 

 

 
 
 
 

วิสัยทัศน์ หน้าที่ พันธกิจ

 
             กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ให้มี ความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารที่ปลอยภัย มั่นคง และยั่งยืนให้แก่ประเทศ

ภารกิจหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ภารกิจหลัก

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร
2. บริการเกษตรกรตามแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินและแผนฟื้นฟูการเกษตร
3. บริการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อบริการให้แก่เกษตรกร

 
ภารกิจรอง

   

   1. บริการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์
2. บริการเกษตรกรตามแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินและแผนฟื้นฟูการเกษตร
3. งานอำนวยการต่างๆ 

โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  แบ่งการบริหารออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ

1. นางปราณี สีหบัณฑ์ 
      - ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน

2. หน่วยงานภายใน สพข.5 
      - ฝ่ายบริหารทั่วไป 
      - กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
      - กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน 
      - กลุ่มวิเคราะห์ดิน 
      - กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ 
      - กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

3. สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ในส่วนรับผิดชอบทั้ง 8 สถานี
      - สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 
      - สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
      - สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ
      - สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 
      - สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 
      - สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 
      - สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 
      - สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 

บุคลากร