สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ยินดีต้อนรับ www.facebook.com/lddr05
  
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2566
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2565
แผน/ผล การปฏิบัติงานี 2564
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แผนการปฏิบัติงานกรมพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
Agri-Map แผนที่ฐานข้อมูลเกษตร
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนะนำเกี่ยวกับสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 119 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ.2509 กรมพัฒนาที่ดินได้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ชื่อ โคกหนองแวง จากจังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาที่ดิน และในปี พ.ศ.2528 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จนถึงปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน   

นายรุ่งโรจน์ พึ่งพันธุ์
นายประณีต วิเศษศรี
นายอดุลเดช สุทธิสิงห์ 
นายเสรี จึงนิจนิรันดร์ 
นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์  
นายศรจิตร ศรีณรงค์
นายพิสุทธิ์ ศาลากิจ                     
นายภิญโญ สุวรรณชนะ
นายถาวร มีชัย
นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข
นายสากล ณฤทธิ์
นายบุญช่วย ช่วยระดม

29 มีนาคม 2528 – 30 กันยายน 2543
3 ตุลาคม 2543 – 17 พฤศจิกายน 2547
24 พฤษภาคม 2548 – 30 กันยายน 2548
8 ธันวาคม 2548 – 30 กันยายน 2549
26 ธันวาคม 2550 – 8 พฤศจิกายน 2553
2 ธันวาคม 2553 – พฤศจิกายน 2554
6 ธันวาคม 2554 – 31 ตุลาคม 2556
7 พฤศจิกายน 2556 – 16 ตุลาคม 2560 
16 ตุลาคม 2560 – 16 ตุลาคม 2561 
16 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563
21 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2565 
2 ธันวาคม 2565 - ปัจจุปัน

 

 
 
 
 

วิสัยทัศน์ หน้าที่ พันธกิจ

 
             กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรดิน ให้มี ความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นฐานการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารที่ปลอยภัย มั่นคง และยั่งยืนให้แก่ประเทศ

ภารกิจหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

ภารกิจหลัก

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร
2. บริการเกษตรกรตามแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินและแผนฟื้นฟูการเกษตร
3. บริการข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อบริการให้แก่เกษตรกร

 
ภารกิจรอง

   

   1. บริการเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์
2. บริการเกษตรกรตามแผนพัฒนาทรัพยากรที่ดินและแผนฟื้นฟูการเกษตร
3. งานอำนวยการต่างๆ 

 

ค่านิยมองค์กร : TEAM For Soils

TEAM For Soils (ทีมดี ดินดี)

T-Teamwork : สร้างทีม

E-Energetic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง

A-Agile : คล่องแคล่ว

M-Move Forward : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

 
โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  แบ่งการบริหารออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ

1. นางปราณี สีหบัณฑ์ 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน

2. หน่วยงานภายใน สพข.5 
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน 
- กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน 
- กลุ่มวิเคราะห์ดิน 
- กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ 
- กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

3. สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ในส่วนรับผิดชอบทั้ง 8 สถานี
- สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์ 
- สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
- สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ
- สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 
- สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 
- สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 
- สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 
- สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี 

 

การติดต่อ

- ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
เบอร์ติดต่อ 092-2797967 (นางปราณี สีหบัณฑ์) ผชช.สพข.5


- ฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 043-246667


- กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
เบอร์ติดต่อ 043-244965


- กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
เบอร์ติดต่อ 092-2797985 (ผอ.ชุมพร​ ศาสตราวาหะ)​


- กลุ่มวิเคราะห์ดิน
เบอร์ติดต่อ 043-246758 / 082-3218593 (ผอ.สมพร โจดโจน) 084-3629580


- กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
เบอร์ติดต่อ 0922798003 (ผอ.พิทักษ์พงษ์ ธีระวงศ์)


- กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
เบอร์ติดต่อ 085-0102878 (ผอ.นายเกษมสันต์ เกตุแก้ว)


8 สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด


- สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์
เบอร์โทรติดต่อ 043-840935 http://www.r05-ldd-ksn.com


- สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
เบอร์โทรติดต่อ 043246759 http://r05-ldd-kkn.com


- สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ
เบอร์โทรติดต่อ 042-088212 http://www.lddbkn.org


- สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
เบอร์โทรติดต่อ 043-029661 http://lddmkm.org


- สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
เบอร์โทรติดต่อ 042-099893 http://lddsnk.org


- สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
เบอร์โทรติดต่อ 042-012535 http://lddnki.org


- สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
เบอร์โทรติดต่อ 042-311-727 http://r05-ldd-nbl.com


- สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
เบอร์โทรติดต่อ 042-295735 http://www.r05-ldd-udn.com

 


บุคลากร