สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ยินดีต้อนรับ www.facebook.com/lddr05 
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2560
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2559
แผน/ผล การปฏิบัติงานี 2558
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แผนการปฏิบัติงานกรมพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
Agri-Map แผนที่ฐานข้อมูลเกษตร
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก
 
 
 
 

 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลังความรู้ (KM)
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

 
 

 

 
 
 
 

     
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณคราบเกลือและค่าการนำไฟฟ้าในพื้นที่ดินเค็มบก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการวิเคราะห์ค่าการสะท้อนของแสงภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 (OLI)
การใช้ประโยชน์พืชปุ๋ยสด (3/1/2561)    
พืชทางเลือกสำหรับพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3/1/2561)    
การเปลี่ยนแปลงความเค็มของดิน ภายหลังการจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรม ในพื้นที่ดินเค็มจัด    
การใช้ประโยชน์ถั่วพร้าเป็นพืชปุ๋ยสด    
ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโม    
การรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q)    
แฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ    
การผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองหลังฤดูทำนาในจังหวัดขอนแก่น    
พืชแซมและพืชร่วม...การสร้างความชุ่มชื้นในสวนยางภาคอีสาน    
การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน...ทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกร    
คุณสมบัติทางเคมี ชีวภาพและการสะสมกรดฮิวมิกในดินที่ได้รับพืชปุ๋ยสดในระบบการปลูกมันสำปะหลัง    
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพี่อเพิ่มผลผลิตข้าว    
การเพิ่มปริมาณสะสมอินทรีย์คาร์บอนในดินและผลผลิตข้าวพันธุ์ กข. 6    
ถั่วพร้า    
การจัดการความรู้เรื่องดินเค็ม แนวทางการลดการแพร่กระจายดินเค็มในพื้นที่ทุ่งเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น
 

 

 

คลังความรู้กรมพัฒนาที่ดิน

 

คลังวิดีทัศน์ สพข.5

วิธีการสังเกตปอเทืองที่พร้อมเก็บเกี่ยว

ชาวนายุคใหม่ ตอน 4 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมช่วยลดต้นทุนทำนาได้จริงหรือ

ชาวนายุคใหม่ ตอน 3 อะไรเอ่ยอยู่ในดิน...จำเป็นในการปลูกข้าว

ชาวนายุคใหม่ ตอน 2 จะเตรียมดินอย่างไรกันก่อนส่งตรวจ

THAI LDD ค่านิยมกรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน - ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากหญ้าแฝก จ.ชัยภูมิ

หอมแผ่นดิน แฝกพลิกดิน

สารคดีเกษตร การใช้หญ้าแฝกบำบัดน้ำเสีย

ปอเทือง ทดแทนการปลูกนาปรังหน้าแล้ง

ชาวนายุคใหม่ ตอนที่ 13 ลดต้นทุนทำปุ๋ยพืชสด ปอเทืองบำรุงข้าว

ปุ๋ยพืชสดฟื้นฟูปฐพีสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

แนวพระราชดำริ โครงการแกล้งดิน

ตามรอยพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่

ภูเหล็ก ตำบลมหัศจรรย์

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ 56