สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ยินดีต้อนรับ www.facebook.com/lddr05 
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2566
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2565
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2564
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แผนการปฏิบัติงานกรมพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
Agri-Map แผนที่ฐานข้อมูลเกษตร
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

สรุปความรู้ของข้าราชการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5


 

 
 
 
 
สรุปความรู้ของข้าราชการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 รอบการประเมินที่ 1/2567
 
- ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
- ด้านการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ
- ด้านดิจิทัล
 
สรุปความรู้ของข้าราชการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 รอบการประเมินที่ 2/2566
 
- ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
- ด้านการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ
- ด้านดิจิทัล
 
สรุปความรู้ของข้าราชการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 รอบการประเมินที่ 1/2566
 
 
- ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
- ด้านการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ
- ด้านดิจิทัล
 
สรุปความรู้ของข้าราชการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 รอบการประเมินที่ 2/2565
 
- ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
- ด้านการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ
 
 
 
ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
- การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน
- การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดินสำหรับงานวิชาการ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ
- ปฐพีวิทยาพื้นฐาน
- ปฐพีวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ข้อมูลดิน
 
ด้านการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- Data Science เชื่อมโยงข้อมูลทางการเกษตร สู่การพัฒนาเทคโน
- การใช้งาน Agri-Map Online
- การใช้งานโปรแกรม QGIS เบื้องต้น
- การปรับปรุงกระบวนงาน (E-Service) ด้านการพัฒนาระบบชำระค่าบริการตรวจสอบดินเพื่อการเกษตรผ่านระบบ E-payment
- การพัฒนามัคคุเทศก์เพื่องานวันดินโลก ประจำปี 2565
- ต้นแบบคลังเมล็ดพันธุ์ (Seed Stock) เพื่อรองรับความเสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร
- ที่ปรึกษาเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์
- เทคนิคการเขียนผลงานรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐและสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
- ภารกิจกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดินกับการสนับสนุนสถานีพัฒนาที่ดิน
 
- กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- วินัยและการรักษาวินัย
- เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต
 
 
สรุปความรู้ของข้าราชการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 รอบการประเมินที่ 2/2564
ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้านมี10เรื่อง
 
ความรู้เรื่องดินและการจัดการดิน
 
 
สรุปความรู้ของข้าราชการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5 รอบการประเมินที่ 1/2562
 
 


ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป

1. การพัฒนาความสามารถของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและจัดการความเสี่ยงสำหรับการผลิตนมโคและธุรกิจนม
2. การบริหารจัดการมิติใหม่ ที่มีประสิทธิผล
3. การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล
4. ความเสี่ยงและข้อควรระวังด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
   
 

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน

   
1. การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
2. ความรู้เรื่องดินและการจัดการดิน
3. การจัดทำแปลงวิจัยเมล็ดพันธุ์หลัก พืชปรับปรุงบำรุงดิน (ปอเทืองและถั่วพร้า)
   
 

ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ

   
1. การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ (e-learning)