สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ยินดีต้อนรับ Facebook สพข.5 ***กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก ปี 2560 (World Soil Day 2017)***
  
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2560
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2559
แผน/ผล การปฏิบัติงานี 2558
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แผนการปฏิบัติงานกรมพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
Agri-Map แผนที่ฐานข้อมูลเกษตร
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
   
วันที่ 4 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผอ.สพข.5 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เช็นทารา กรุงเทพฯ
 
วันที่ 30 กรกฏาคม 2560
เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2560 นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผอ.สพข.5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยเกษตรกรที่โดนน้ำท่วมจากพายุ เชิงกา ที่จังหวัดสกลนคร
 
วันที่ 29 กรกฏาคม 2560
เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2560 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบหมายให้ ผอ.สพข.5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ช่วยภัยพิบัติ จากพายุ เชิงกา ที่จังหวัดสกลนคร
 
วันที่ 19 กรกฏาคม 2560

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 คณะผู้บริหาร สพข5 เข้าร่วมประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560
 
มื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จัดงาน โครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก น้อมเกล้าถวายพ่อแห่งแผ่นดิน
 
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2560 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมพิธีเปิดงาน เกษตรภาคอีสานประจำปี 2560 และร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2560 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นำโดย นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำงานพัฒนาที่ดินที่เขต 5 พร้อมด้วย ผชช.สพข.5 และผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ผอ.สพด. ในสังกัด สพข.5 เข้าร่วมประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
เเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มวิชาการฯ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นำโดย นางพรพนา โพธินาม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการฯ พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตรในสังกัด จัดอบรมเกษตรกร พร้อมชี้แจงโครงการ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ประจำปี 2560
 
 

     
 
   
 
   
 
   
 
   
 
     
 
   
 
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
 
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
 
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
 
     
     

 

 

 

 

 

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     
 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

     
 

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

   
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
     
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5