สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ยินดีต้อนรับ www.facebook.com/lddr05 
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2566
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2565
แผน/ผล การปฏิบัติงานี 2564
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แผนการปฏิบัติงานกรมพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
Agri-Map แผนที่ฐานข้อมูลเกษตร
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังเว็บไซต์
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

 

เมนู หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน

จังหวัดขอนแก่น
สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
UNCCD
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา สพข.5
วิสัยทัศน์/หน้าที่/พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
บุคลากร
บริการออนไลน์
งานบริการของสพข.5
งานบริการต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน (e-service LDD)
ระบบรับรองมาตรฐานสินค้า (Q)
หญ้าแฝก
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก (Vetiver Grass Tracking)
ข้อมูลการติดตามการปลูกหญ้าแฝก (รายงานทั้งแบบ MIS และ GIS)
Agri-Map แผนที่ฐานข้อมูลเกษตร สพข.5
คลังความรู้(KM)
คลังความรู้ (KM) สพข.5
การเปลี่ยนแปลงความเค็มของดิน ภายหลังการจัดการดินด้วยวิธีการทางวิศวกรรม ในพื้นที่ดินเค็มจัด
การใช้ประโยชน์ถั่วพร้าเป็นพืชปุ๋ยสด
ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแตงโม
การรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q)
แฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ปอเทืองหลังฤดูทำนาในจังหวัดขอนแก่น
พืชแซมและพืชร่วม...การสร้างความชุ่มชื้นในสวนยางภาคอีสาน
การผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน...ทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกร
คุณสมบัติทางเคมี ชีวภาพและการสะสมกรดฮิวมิกในดินที่ได้รับพืชปุ๋ยสดในระบบการปลูกมันสำปะหลัง
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพี่อเพิ่มผลผลิตข้าว
การเพิ่มปริมาณสะสมอินทรีย์คาร์บอนในดินและผลผลิตข้าวพันธุ์ กข. 6
ถั่วพร้า
การจัดการความรู้เรื่องดินเค็ม แนวทางการลดการแพร่กระจายดินเค็มในพื้นที่ทุ่งเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น
คลังวิดีทัศน์ สพข.5
คลังความรู้กรมพัฒนาที่ดิน
คลังวิดีทัศน์กรมพัฒนาที่ดิน
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับบริการต่างๆ
แบบฟอร์มขอรับเมล็ดพันธุ์พืช
แบบฟอร์มขอรับสารเร่ง พ.ด
แบบฟอร์มขอรับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
แบบฟอร์มขอรับกล้าหญ้าแฝก
แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
โปรแกรมใช้งานทั่วไป
โปรแกรม WinZip (โปรแกรมบีบอัดไฟล์ต่างๆ)
โปรแกรม Windows Media Player (โปรแกรมสำหรับเล่นมีเดียไฟล์ต่างๆ)
โปรแกรม Teamviewer (โปรแกรมสำหรับรีโมทระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์)
โปรแกรม Photo scape (โปรแกรมตกแต่งภาพ การจัดการภาพ)
โปรแกรม Internet Explorer 11 (โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เวอร์ชั่นล่าสุด จาก Microsoft )
โปรแกรม Google Chrome Last vesion (โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เวอร์ชั่นล่าสุด จาก Google)
โปรแกรม Firefox Last version (โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ เวอรชั่นล่าลุด จาก Firefox )
โปรแกรม Adobe Flash Player (โปรแกรมสำหรับเล่น flash ในเว็บไซต์)
โปรแกรม Adobe Acobat Reader (โปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ PDF ในเว็บไซต์ )
ฟ้อนต์สำหรับงานราชการ
ฟ้แนต์สำหรับงานราชการ
โปรแกรมของกรมพัฒนาที่ดิน
โปรแกรมของกรมพัฒนาที่ดิน
เว็บบอร์ด
แผนที่
Site map