สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ยินดีต้อนรับ www.facebook.com/lddr05 
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2560
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2559
แผน/ผล การปฏิบัติงานี 2558
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แผนการปฏิบัติงานกรมพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
Agri-Map แผนที่ฐานข้อมูลเกษตร
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก
 
 
 
 

 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดหมายข่าว
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

 

 

 
 
 
 

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (สพด.หนองบัวลำภู)
รณรงค์ไถกลบตอซังพืช ในโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สพด.หนองบัวลำภู)
รณรงค์ไถกลบตอซังพืช ในโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สพด.หนองบัวลำภู)
จัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สพด.หนองบัวลำภู)
 
 
 
จดหมายข่าว สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น
จดหมายข่าว สถานีพัฒนาที่ดิน อุดรธานี
จดหมายข่าว สถานีพัฒนาที่ดิน กาฬสินธุ์
จดหมายข่าว สถานีพัฒนาที่ดิน มหาสารคาม
จดหมายข่าว สถานีพัฒนาที่ดิน สกลนคร
จดหมายข่าว สถานีพัฒนาที่ดิน หนองคาย
จดหมายข่าว สถานีพัฒนาที่ดิน หนองบัวลำภู
จดหมายข่าว สถานีพัฒนาที่ดิน บึงกาฬ