สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ยินดีต้อนรับ www.facebook.com/lddr05
  
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2560
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2559
แผน/ผล การปฏิบัติงานี 2558
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แผนการปฏิบัติงานกรมพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
Agri-Map แผนที่ฐานข้อมูลเกษตร
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

 

ที่ตั้งสำนักงานพัฒนาที่ดิน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5   ถนนมิตรภาพ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทร 043-246667

< >

 

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบนำทาง ของ Google Maps

 

 
 
 
 


สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 5

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  แบ่งการบริหารออกเป็น

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 มีอำนาจหน้าที่

 
ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 แบ่งงานภายในออกเป็น  7 กลุ่ม   ดังนี้

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร.

043-246667

E-mail :

r05_2@ldd.go.th

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

โทร.

043-244965 

E-mail :

r05_3@ldd.go.th 

กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน

โทร.

043-246667 

E-mail :

r05_4@ldd.go.th 

กลุ่มสำรวจและทำแผนที่

โทร.

043-246886 

E-mail :

r05_5@ldd.go.th 

กลุ่มวิเคราะห์ดิน

โทร.

043-246758 

E-mail :

r05_6@ldd.go.th 

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

โทร.

043-246667 

E-mail :

r05_7@ldd.go.th

ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบพัฒนาที่ดิน

โทร.

043-241458

E-mail :

exp.ldd.r05@gmail.com

 

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ จำนวน 8 สถานี ดังนี้

 

- สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์
- สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
- สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
- สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
- สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
- สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
- สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
- สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ