สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ยินดีต้อนรับ www.facebook.com/lddr05
  
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2566
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2565
แผน/ผล การปฏิบัติงานี 2564
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แผนการปฏิบัติงานกรมพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
Agri-Map แผนที่ฐานข้อมูลเกษตร
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบของ
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

 

 

 
 
 
 

โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  แบ่งการบริหารออกเป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด