19 พ.ย. 62 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม (M62120014693)
(<<...รายละเอียด...>>)
18 พ.ย. 62 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม (M62120013722)
(<<...รายละเอียด...>>)
18 พ.ย. 62 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม (M62120013715)
(<<...รายละเอียด...>>)
18 พ.ย. 62 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม (M62120013684)
(<<...รายละเอียด...>>)
18 พ.ย. 62 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม (M62120013655)
(<<...รายละเอียด...>>)
8 พ.ย. 62 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม (M62110006836)
(<<...รายละเอียด...>>)
7 พ.ย. 62 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ
(<<...รายละเอียด...>>)
19 ส.ค. 62 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ บ.โนนมี้ ม.2 บ.หนองบัว ม.3 ต.บัวค้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม พื้นที่ 850 ไร่ ราคากลาง 680,000.- บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(<<...รายละเอียด...>>)
19 ส.ค. 62 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ บ.โคกล่าม ม.5 บ.สำราญ ม.7 ต.ห้วยแอ่ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พื้นที่ 750 ไร่ ราคากลาง 600,000.- บาท (หกแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(<<...รายละเอียด...>>)
9 ส.ค. 62 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62080015140 งบประมาณโครงการ 600,000.- บาท(หกแสนบาทถ้วน) และรหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P62080015135 งบประมาณโครงการ 680,000.- บาท(หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
(<<...รายละเอียด...>>)
15 ก.ค. 62 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์)พร้อมส่ง จำนวน 935.80 ตัน เป็นเงิน 1,590,860.- บาท(หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(<<...รายละเอียด...>>)
4 ก.ค. 62 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ"วัสดุปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์)พร้อมขนส่ง จำนวน 935.80 ตัน เป็นเงิน 1,590,860.- บาท(หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
(<<...รายละเอียด...>>)
30 เม.ย. 62 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง
ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 4,181,600.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
(<<...รายละเอียด...>>)
19 เม.ย. 62 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ชื่อโครงการ"วัสดุการเกษตรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 4,181,600.- บาท(สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)"
(<<...รายละเอียด...>>)
1 เม.ย. 62 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมางานระบบท่อส่งน้ำ PE ความยาว 4,200 ม. ในพื้นที่บ้านดงยาง ม.3 ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ตามแบบเลขที่ 01159 ช. รหัส มค.0659 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddg)

(<<...รายละเอียด...>>)
26 มี.ค. 62 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จำนวน 21,600 กิโลกรัม เป็นเงิน 712,800 (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(<<...รายละเอียด...>>)
11 มี.ค. 62 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ชื่อโครงการ "ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด(ปอเทือง)จำนวน 21,600 กิโลกรัม เป็นเงิน 712,800 (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)"

(<<...รายละเอียด...>>)
2 พ.ย. 61 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในปีงบประมาณ 2562 โครงการขุดลอกหนองนาหม่อง ในพื้นที่บ้านป่ากุง ม.1 ต.ราษฏร์พัฒนา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ตามแบบเลขที่ 16860 น.รหัส มค. 0360 เป็นเงิน 3,791,000.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(<<...รายละเอียด...>>)
2 พ.ย. 61 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในปีงบประมาณ 2562 โครงการขุดลอกหนองขาม ในพื้นที่บ้านหนองขาม ม. 9 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ตามแบบเลขที่ 16960 น. รหัส มค. 0460 เป็นเงิน 2,148,000.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(<<...รายละเอียด...>>)
2 พ.ย. 61 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในปีงบประมาณ 2562 โครงการจ้างเหมาขุดลอกหนอง ในพื้นที่บ้านหนองโป่ง ม. 13 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ตามแบบเลขที่ 11861 น. รหัส มค.0161 เป็นเงิน 8,463,000.- บาท (แปดล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(<<...รายละเอียด...>>)
2 พ.ย. 61 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในปีงบประมาณ 2562 โครงการงานระบบท่อส่งน้ำ ในพื้นที่บ้านหนองแก้งน้อย ม.9 ต.แก้งแก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ตามแบบเลขที่ 04261 ย. รหัส มค.0261 เป็นเงิน 7,412,000.- บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(<<...รายละเอียด...>>)
16 ต.ค. 61 ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมพัฒนาที่ดินมหาสารคาม (M61100021859) ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 (e-bidding)

(<<...รายละเอียด...>>)