โครงสร้างระบบงาน
นายชูเกียรติ คำโสภา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการดิน น้ำ
    พืช ปุ๋ยและการปรับใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
2.
ศึกษาทดลอง และถ่ายทอดผลการศึกษาทดลอง ผลงานวิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินแก่
    เกษตรกร องค์กร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3.
ปฏิบัติการอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.การพัฒนาที่ดิน และงานจากกรมพัฒนาที่ดิน หรือกระทรวง ที่ได้รับมอบหมาย
การบริหาร การจัดการ และปฏิบัติงาน
         มีหน้าที่บริหาร จัดการ และปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดินฯ ตามพันธกิจ/ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายฯ ในเขตจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 133 ตำบล 1,942 หมู่บ้าน จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ทั้งหมด 35,255,290 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ออกดังนี้ คือ

1.ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางวิไล รังคะราช เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป) ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน คือ
  1. นายบุญหนา        สานิพันธ์                 พนักงานขับรถยนต์ ส2
  2.นางสาววรรณวิษา คามนา                นักวิชาการเกษตร

  3. นายพชร        แทนกาง                 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  4.
นายเชิดพงษ์  พานิกร                   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
  5. นางสาวรุจิรา โชคชัย
                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  6. นางสาววิมลวรรณ  ทิพย์วัน           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  7. นางสาวสุนิสา กะแส                        นักวิชาการเงินและบัญชี
  8. นางสาวนิมิตรา ปัญญาใส                        ผู้ช่วยปฏิบัติงาน
มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ ในด้านงานสารบรรณ การเงินและการบัญชี ข้อมูลข่าวสาร ระบบคอมพิวเตอร์ การพัสดุ และการประสานงานกับงาน/หน่วยพัฒนาที่ดินต่างๆ ของสถานีฯ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 และ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบริการ / งานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน การทดลอง / สาธิต การฝึกอบรม
จัดนิทรรศการ คลินิกดินเคลื่อนที่ สนับสนุนงานวิชาการแก่หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 – 6 และ เผยแพร่กิจกรรมงานพัฒนาที่ดิน ในท้องที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดมหาสารคาม

3.งานปฏิบัติการสนาม ( หน่วยพัฒนาที่ดิน ) 


มีหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการสนามในด้านการพัฒนาที่ดิน การสาธิต การฝึกอบรมผู้นำเกษตรกร ( หมอดินอาสา ) และเผยแพร่กิจกรรมงานพัฒนาที่ดินในท้องที่อำเภอต่างๆ ในเขตรับผิดชอบ โดยแบ่งเขตรับผิดชอบออก เป็น 6 หน่วยพัฒนาที่ดิน คือ

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1

นางสาวสุพิชญ์ชญา  มานะดี นักวิชาการเกษตร (หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 1 ) ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน คือ
       1. นายเทอดศักดิ์ ราญมีชัย     พนักงานขับรถยนต์ ส2
    รับผิดชอบพื้นที่ 2 อำเภอ - ตำบล - หมู่บ้าน คือ อำเภอเมือง และอำเภอบรบือ 

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2

นางสาวอัญชุลี  ชินสุข   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2) ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน คือ
      
1.  นางสาวหทัยรัตน์ หัสโลก     นักวิชาการเกษตร
      
2. นายปราโมทย์ เพิ่มนาม พนักงานขับรถยนต์ ส2

     รับผิดชอบพื้นที่ 2 อำเภอ - ตำบล - หมู่บ้าน คือ อำเภอวาปีปทุม และอำเภอนาดูน

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3

นางสาวนิภาวรรณ์ โพธิสุพรรณ    นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 3) ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน คือ
      1. นางสาวกิติยา   อารีป้อม   นักวิชาการเกษตร
       2.  นายอำพล โสดาดี พนักงานขับรถยนต์ ส1
รับผิดชอบพื้นที่ 2 อำเภอ - ตำบล - หมู่บ้าน คือ อำเภอยางสีสุราช และอำเภอนาเชือก  

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4

  นายโชคชัย    แก้วไชย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4) ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน คือ
      1.นายชยางศ์กูร บุญบุตตะ ผู้ช่วยปฏิบัติงาน
      2
. นายยุเพียร สมีน้อย
  ช่างไม้ ช4
รับผิดชอบพื้นที่ 2 อำเภอ - ตำบล - หมู่บ้าน คือ  อำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอกุดรัง  

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5

นายสมศักดิ์  ยศมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน (หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5) ผู้ช่วย / ผู้ประสานงาน คือ
      1. นางสาวอภิรมณ์ โพธิ์เกตุ นักวิชาการเกษตร

      2. นายจักรกฤษณ์ คำเจริญ    พนักงานขับรถยนต์
รับผิดชอบพื้นที่ 3 อำเภอ - ตำบล - หมู่บ้าน คือ  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย   อำเภอกันทรวิชัย และอำเภอแกดำ

หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6

นายมนตรี วันตาแสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 6)
      1.นางสาวเบญจวรรณ อุตศาสตร์       ผู้ช่วยปฏิบัติงาน รับผิดชอบพื้นที่ 2 อำเภอ - ตำบล - หมู่บ้าน คือ  อำเภอเชียงยืน และอำเภอชื่นชม