สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ยินดีต้อนรับ Facebook สพข.5 ***กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก ปี 2561 (World Soil Day 2018)***
  
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2560
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2559
แผน/ผล การปฏิบัติงานี 2558
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แผนการปฏิบัติงานกรมพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
Agri-Map แผนที่ฐานข้อมูลเกษตร
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


   
 
     
 
   
 
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
  เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
 
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
 
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
 
     
   

>>> อ่านข่าวข่าว จัดชื้อ-จัดจ้างประกวดราคา <<<
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

 

 

 

 

 
 
 
 

เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย